How to install Windows Terminal on Windows 10
rliuslxn